Znáte sociální družstvo? Pro klienta jsme v červenci letošního roku jedno založili.

Sociální družstvo není příliš často zakládanou obchodní korporací. V následujících řádcích se vám pokusíme stručně popsat, co to vlastně sociální družstvo je.

Sociální družstvo se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, ZOK).

Sociálním družstvem je družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

Jedná se tak o podnikající právnickou osobu (obchodní korporaci), máš však ze své podstaty obdobný charakter, jako ostatní neziskovky.

Řídí se primárně obecnými ustanoveními ZOK o družstvu, má však určitá specifika. Sociální družstvo nesmí například emitovat dluhopisy, je zakázán přechod i převod členského podílu.

Sociální družstvo se zakládá stejným způsobem jako “klasické” družstvo, je tedy nutné pořízení notářského zápisu a zápis do obchodního rejstříku, který není osvobozen od soudního poplatku.

Sociální družstvo je poměrně málo využívanou právnickou osobou. Oproti standardnímu družstvu má svá specifika, která nemusí všem podnikatelům vyhovovat. S ohledem na svůj charakter je ale příhodnou právnickou osobou pro činnost na pomezí podnikání a sociálního potažmo neziskového sektoru.

Založení sociálního družstva vám rádi na míru připravíme.