Zaměstnavatelé pozor. Už máte připravené nové vzory dohod o provedení práce? Od ledna 2024 se u dohod o provedení práce (DPP) mění řada podmínek (část změn platí již od podzimu 2023).

Všechny nově uzavřené dohody o provedení práce musí zaměstnavatel hlásit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Zaměstnavatel musí „dohodáři“ umožnit podání žádosti o změnu dohody o provedení práce (DPP) na hlavní pracovní poměr (HPP) a ve stanovené lhůtě se k této žádosti vyjádřit.

Často diskutovanou problematikou jsou také dovolené (zákon nově zavádí „dohodářům“ nárok na dovolenou) a limity pro odvody zdravotního a sociálního pojištění. Mění se také roční limit 300 odpracovaných hodin v rámci DPP. Dříve mohl mít „dohodář“ více zaměstnavatelů a u každého odpracovat nejvýše 300 hodin ročně. Nyní se tento limit vztahuje na všechny dohody, které konkrétní zaměstnanec má bez ohledu na to, u kolika zaměstnavatelů.

Novela zákoníku práce také upravuje podmínky práce z domova (tzv. home office).

Pokud vám jde ze všech změn hlava kolem, nezoufejte. Připravili jsme pro vás vzor dohody o provedení práce, která reaguje na všechny novelizované podmínky.

__________________________________________________________________

Poučení: Poskytnutí vzoru dohody o provedení práce není právní službou ve smyslu zákona o advokacii. Vzor je určen pro osoby zkušené v oblasti práva a personalistiky a nelze jej považovat za právně závazný či perfektní. Poslední aktualizace proběhla 1.1.2024.

Vzor DPP po novele zákoníku práce si můžete stáhnout zde: https://www.nejlevnejsi-firmy.cz/wp-content/uploads/2024/01/vzor_dpp_od_2024.docx

Pro jednoduché zkopírování přinášíme celý text níže:

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE – vzor od 1.1.2024 pro s.r.o.

Obchodní korporace …………… (označení zaměstnavatele)

IČO: ……………, DIČ: ……………

Spisová značka: ……………vedená u ……………

Sídlo: ……………

E-mail: ……………

Telefon: ……………

Zastoupena jednatelem ……………

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

Jméno:                       … 

bytem:                       …

nar.:                            …

(dále jen „zaměstnanec“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat pozici „……………označení pracovní pozice……………“ spočívající v ……………(popis práce) …………… a provádění souvisejících úkonů.

2. Pracovní doba zaměstnance se stanoví rámcově na …………….. hodin měsíčně, případně dle individuální domluvy zaměstnavatele a zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci předem rozvrhnout pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance, nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na jiné době seznámení. Tyto informace mohou být zaslány e-mailem na adresu zaměstnance.

3. Za práci bude zaměstnanci poskytována odměna 000,- Kč/hod., která je splatná do každého 20. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla práce pro zaměstnavatele zaměstnancem vykonána na účet zaměstnance číslo: ………………………………………

4. Jako den nástupu do práce se stanovuje ……………

5. Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2024.

6. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce.

7. Zaměstnanec se řídí obecně závaznými právními předpisy a konkrétními pokyny zaměstnavatele.

8. Zaměstnanec prohlašuje, že byl řádně proškolen o právních náležitostech zpracování osobních údajů a o odpovědnosti zaměstnance podle zákoníku práce a obecně závazných právních předpisů.

9. Zaměstnanec bere na vědomí, že svěřenou výpočetní techniku bude užívat výhradně k plnění pracovních povinností. Zaměstnavatel neumožňuje využívat výpočetní techniku k soukromým účelům.

10. Požádá-li zaměstnanec, jehož právní vztahy založené dohodami o provedení práce v předchozích 12 měsících v souhrnu u zaměstnavatele trvaly po dobu nejméně 180 dní, písemně zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejpozději do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď. Může být kladná, směřující ke sjednání pracovního poměru, nebo záporná. Záporné stanovisko zaměstnavatel odůvodní.

11. Zaměstnanec může zaměstnavatele požádat o umožnění výkonu práce na dálku. Zaměstnavatel není povinen vyhovět ve všech případech. Jedině tehdy, požádá-li o tuto formu pracovního zapojení zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 9 let, těhotná zaměstnankyně a zaměstnanec nebo zaměstnankyně pečující o osobu závislou na pomoc jiné fyzické osoby. Nevyhoví-li zaměstnavatel žádosti, je povinen písemně odůvodnit její zamítnutí.

12. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a mladistvému zaměstnanci v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby a nezapočítávají se do pracovní doby.

13. Zaměstnavatel má/nemá uzavřenou kolektivní smlouvu (případně uvést s kým).

14. Nárok na dovolenou vznikne zaměstnanci za předpokladu, že bude mít u zaměstnavatele sjednanou dohodu alespoň 4 týdny (tedy 28 dnů) a zároveň odpracuje alespoň 4násobek své fiktivní týdenní pracovní doby. Fiktivní týdenní pracovní dobou pro účely výpočtu dovolené bude vždy 20 hodin týdně (bez ohledu na skutečně odpracované hodiny).

15. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnance, a to v případě, že výdělek zaměstnance přesáhne limit stanovený příslušnými právními předpisy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy a to i v záležitostech touto dohodou výslovně neupravených.

2. Tato dohoda se pořizuje ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný stejnopis.

3. Zaměstnanec prohlašuje, že zaměstnavatel jako správce osobních údajů vůči němu splnil informační povinnost podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

4. Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, určitě a vážně, s tím, že si obsah dohody řádně přečetly a nemají k jejímu obsahu žádných námitek, ani výhrad.

5. Tato dohoda může být ukončena vypovědí. Výpovědní doba činí 15 dnů. Ukončení dohody o provedení práce se řídí ustanovením § 77 zákoníku práce.

V ……………dne ……………

Zaměstnavatel                                                                    Zaměstnanec

…………………………………..                                                …………………………………..