Právní poučení

Poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.2016, účinného od 25.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Správce údajů: Mandát & partneři s.r.o., IČO: 292 00 393, se sídlem Merhautova 428/2, 613 00 Brno, sp. zn. C 65150 vedená u Krajského soudu v Brně. Kontakt: viz příslušná sekce webu.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování: Osobní údaje mohou být zpracovány pro účely jednání o uzavření smlouvy, po uzavření smlouvy pak pro účely plnění smlouvy. V případě uzavření smlouvy budou osobní údaje dále zpracovávány v rozsahu dle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví.

Kategorie údajů, které může správce zpracovávat: adresní, identifikační a kontaktní údaje, případně údaje o rejstříku trestů.

Kategorie příjemců osobních údajů: Osobní údaje mohou být v rámci plnění smlouvy se subjektem údajů poskytnuty třetí osobě, pokud je takové poskytnutí údajů pro plnění smlouvy nezbytné. Zejména se může jednat o poskytnutí osobních údajů notáři, soudu, případně jinému orgánu veřejné moci. Údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánu veřejné moci na základě požadavku vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje budou uloženy u správce po dobu plnění smlouvy a po skončení smlouvy pak po dobu nezbytně vyžadovanou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví.

Subjekt údajů může požádat správce o přístup k údajům, může žádat jejich opravu nebo výmaz. Subjekt údajů může správce požádat o omezení zpracování osobních údajů, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů.

Pokud bude zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas odvolat kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí údajů nemůže dojít k uzavření smlouvy.

Správce neprovádí automatizované rozhodování a profilování.

Poučení dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).