Evidence skutečných majitelů byla zavedena novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, s účinností od 1. ledna 2018. Od tohoto data také vznikla právnickým osobám zapsaným vše veřejném rejstříku zapsat svého skutečného majitele do 1 roku, tj. do 1. ledna 2019, a těm ostatním pak do 1. ledna 2021. Pro všechny povinné subjekty zapsané do veřejných rejstříků po těchto datech pak platí, že evidenční povinnost musí splnit bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (vznik obchodní korporace, registrace, apod.).

U jednoduchého s.r.o. zpravidla není problém, protože při založení firmy nebo změnám v osobách společníků (i při změně adresy apod.) se údaje uvedené v obchodním rejstříku propíší také do evidence skutečných majitelů a není tedy nutné podávat zvláštní návrh na zápis. Problematičtější jsou například akciové společnosti nebo družstva, kde nejsou akcionáři či členové dohledatelní v obchodním rejstříku. U takových společností musí statutární orgán společnosti podat sám návrh na zápis. Návrh na zápis do evidence skutečných majitelů se podává přímo k soudu nebo prostřednictvím notáře.

Zatímco základní poplatek za změny v obchodním rejstříku činí 2.000,- Kč tak zápis do evidence skutečných majitelů je již nepoměrně dražší. Poplatek za zápis do evidence činí 4.000,- Kč v případě obchodní korporace (mimo bytové a sociální družstvo), 2.000,- Kč v případě fundace (nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost), ústavu a právního uspořádání a 500 Kč v případě spolku a bytového a sociálního družstva.

Ušetřit je možné zápisem přes notářskou kancelář, kde poplatky (podle typu zapisované právnické osoby) činí zhruba polovinu sazby, kterou by zápis stál prostřednictvím soudu.

Evidence skutečných majitelů je veřejně přístupná a můžete si tak snadno ověřit, zda byla vaše společnost řádně zapsána či nikoliv. Pokud potřebujete pomoci se změnou zápisu nebo zapsat společnost, která v evidenci skutečných majitelů zapsaná není, poskytneme vám potřebné poradenství včetně zajištění zápisu a nebo jeho změny.

Aktuální novinkou je rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, podle kterého nerespektuje veřejně přístupná evidence majitelů korporací právo na jejich soukromí a měla by být veřejnosti nepřístupná. Jedná se o čerstvé rozhodnutí a zatím nelze předvídat, jak bude jednotlivými členskými státy EU aplikováno v praxi. Už teď je jasné, že z hlediska povinnosti zápisu skutečných majitelů do evidence se nic nezmění. Bez ohledu na to, zda bude veřejně přístupná či nikoliv, bude povinnost k zápisu nadále trvat. Pro úplnost je potřeba uvést, že za nesplnění evidenční povinnosti hrozí pokuta až 500.000,- Kč.