Rozdíly mezi sídlem a provozovnou jsme již stručně popsali zde: Jaké výhody má virtuální sídlo pro OSVČ?. V tomto příspěvku se budeme věnovat problematice povinností podnikatele spojených se sídlem a provozovnou.

Sídlo firmy ve smyslu zákona o veřejných rejstřících

Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících stanovuje v § 14 odst. 3 povinnost osoby zapsané v rejstříku (typicky obchodní korporace) prokázat právní důvody pro užívání zapsaného sídla po celou dobu, po kterou je toto sídlo zapsáno ve veřejném (obchodním) rejstříku. Zánik souhlasu s umístěním sídla (právního titulu) může být pro rejstříkový soud podnětem pro zahájení řízení o zrušení právnické osoby.

S ohledem na výše popsané musí mít společnost platný souhlas s umístěním jejího sídla nejen pro účely samotného zápisu do rejstříku ale také po celou dobu její existence. V případě změny sídla nebo zániku smlouvy k aktuálnímu sídlu si nezapomeňte sjednat novou smlouvu nebo opatřit nový souhlas.

Provozovna ve smyslu živnostenského zákona

Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, upravuje v § 17 podmínky provozování živnosti v provozovně, tedy v prostorách určených k provozování samotné živnosti. Provozovna musí být nejen řádně označena, ale podnikatel také musí zahájení nebo ukončení činnosti v této provozovně předem oznámit živnostenskému úřadu. Další důležitou povinností je mít po celou dobu existence provozovny právní titul k jejímu užívá. Nesplnění povinností ve vztahu k označení provozovny může vést k udělení pokuty živnostenským úřadem, neexistence právního titulu k užívání provozovny pak může vést dokonce k zahájení řízení o zrušení živnostenského oprávnění.

S ohledem na výše popsané vždy s předstihem oznamte příslušnému živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení činnosti v konkrétní provozovně. Dbejte rovněž na to, aby byla provozovna řádně označena. A v neposlední řadě si hlídejte existenci právního titulu užívání (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva) po celou dobu existence provozovny.