Naši klienti volí nejčastěji pro účely neziskové činnosti spolky. Zájem o zakládání ústavů je nepoměrně menší. Jaké jsou mezi nimi základní rozdíly a je některá z těchto forem pro neziskovou činnost vhodnější?

Ústav i spolek jsou ze své podstaty zcela odlišnými. Spolek musí založit nejméně tři osoby (lhostejno zda fyzické, či právnické). Jedná se o samosprávný a dobrovolný svazek členů. Spolky se řídí stanovami, které v jejich prvotní verzi schvalují zakládající členové. Spolek může mít individuální statutární orgán (například předseda spolku) nebo kolektivní orgán (například výbor či předsednictvo). Nejvyšším orgánem bývá zpravidla členská schůze. Spolek (dříve v právním řádu zakotven jako občanské sdružení) je ze své podstaty právnickou osobou, která předpokládá zapojení aktivních členů, hrazení členských příspěvků, pořádání pravidelných schůzí a podobně. Má tedy i jakýsi společenský charakter.

Naproti tomu ústav je svojí podstatou podobný spíše podnikajícím právnickým osobám. Zakladatel může být pouze jeden, pro založení je však potřeba nejméně čtyři osoby. Základními orgány jsou tříčlenná správní rada a ředitel, který je statutárním orgánem. Při založení ústavu je rovněž možné (nikoliv však povinné) složit vklad, podobně jako například u obchodní korporace. U spolku se vklad neskládá, z hlediska ekonomického zapojení členů se pracuje s možností (nikoliv však povinností) hradit členské příspěvky.

Zatímco u spolku je rozhodovací právo rozloženo do členské základny (která se může v běhu času měnit), tak u ústavu je nejzásadnější role zakladatele.

Při posuzování, jakou formu právnické osoby zvolit, si musí zakladatelé zvážit zejména vnitřní fungování budoucí entity. Pokud má právnická osoba v budoucnu sdružovat více osob, je zcela jistě vhodnější spolek. Pokud má právnickou osobu ovládat neměnný okruh osob (nebo jedna osoba) a předpokládá se případné zapojení více osob jako dobrovolníků či zaměstnanců, pak je nepochybně vhodnější ústav.

V případě zájmu o založení spolku nebo ústavu nás neváhejte kontaktovat. A pokud potřebujete poradit,  jaká forma neziskovky je pro Vás vhodnější, nebojte se zeptat.