Do konce letošního roku musí občanská sdružení změnit své stanovy a současně změnit svoji právní formu na spolky. S účinností nového občanského zákoníku (NOZ) od 1.1.2014 zanikla občanská sdružení a došlo k jejich změně na spolky. Všechna občanská sdružení musí do 31.12.2016 změnit název tak, aby název obsahoval slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“. Současně musí dojít ke změně stanov tak, aby odpovídaly ustanovením NOZ. Občanská sdružení, nyní spolky, které tuto povinnost nesplní, budou vyzvány k dodatečnému splnění a při nesplnění v náhradním termínu mohou být z moci úřední zlikvidovány.

Proces změny názvu a stanov probíhá v obecné rovině tak, že se musí sejít nejvyšší orgán (zpravidla členská schůze nebo valná hromada) a odsouhlait jak změnu názvu, tak nové stanovy. Následně se podává návrh na zápis do veřejného rejstříku na inteligentním formuláři. Spolky jsou od soudních poplatků osvobozeny, standardní soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč se za zápis změn u spolku nehradí.

V případě, že si se změnou názvu občanského sdružení na spolek a současně změnou stanov nevíte rady, ochotně vám poskytneme odbornou pomoc. Za zajištění celé transformace občanského sdružení na spolek včetně zpracování podání do rejstříku si účtujeme 3.500,- Kč.