Využívám virtuální sídlo. Musím finančnímu úřadu oznámit sídlo skutečné?

autor: | Úno 11, 2016 | Dotazy čtenářů

Od roku 2015 musí podnikatel oznámit správci daně skutečné místo výkonu ekonomické činnosti. Sídlem se u osoby povinné k dani rozumí adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu.

To se v praxi týká zejména společností, které mají faktické sídlo odlišné od sídla zapsaného v obchodním rejstříku. Pro příklad například společnost, která má sídlo zapsané v Praze a reálně má kanceláře v Ostravě.

Obecně platí, že by osoba povinná k dani měla být ve svém sídle pro správce daně běžně dostupná, aby správci daně byl umožněn výkon jeho pravomocí v sídle společnosti (tzn. např. umožnění průběhu daňové kontroly).

Pokud se tedy rejstříkové sídlo liší od sídla skutečného, má taková osoba povinnost od roku 2015 ohlásit skutečné sídlo společnosti správci daně, a to prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“. Pro nově vzniklé registrující se plátce k DPH (tj. od roku 2015), je výše uvedené oznámení součástí registrace k DPH.

V případě neohlášení skutečného sídla či neoznámení jeho změny, může správce daně uložit sankci za porušení povinnosti při správě daní a to do výše 500 000 Kč, v případě plátce DPH může rozhodnout o jeho nespolehlivosti či dokonce může přistoupit k samotnému zrušení registrace k DPH.

Stanovisko Generálního finančního ředitelství si můžete přečíst zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/2015_Upozorneni-GFR-k-registracnimu-udaji-skutecne-sidlo.pdf

Je však možné se setkat i s názorem, že v případě využití virtuálního sídla není nutné ohlašovat sídlo skutečné viz např. http://www.skutecne-sidlo.cz