Kdo může podepsat souhlas s umístěním sídla?

autor: | Bře 5, 2016 | Dotazy čtenářů

§ 14 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, k tomu říká:

(1) Navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem.

(2) K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

(3) Zapsaná osoba musí mít právní důvod užívání prostor uvedených v odstavci 1 po celou dobu, po kterou jsou tyto prostory zapsané ve veřejném rejstříku jako její sídlo.

Rozhodující pro souhlas s umístením sídla je tedy zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí. Pokud je vlastníkem nemovitosti fyzická osoba, postačí její ověřený podpis. Pokud má nemovitost více spoluvlastníků, je vhodné si obstarat souhlas od všech. Rejstříkové soudy postupují v tomto různě, někdy jim stačí souhlas většiny spoluvlastníků, jindy naopak vyžadují souhlas všech. V případě, že je vlastníkem právnická osoba (s.r.o., bytové družstvo apod.) musí být souhlas podepsán osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu – typicky statutárním orgánem (jednatel, předseda družstva). Rozhodující je způsob jednání zapsaný v obchodním rejstříku. Pokud souhlas za právnickou osobu podepisuje někdo jiný než statutární orgán, musí doložit své oprávnění k podpisu (typicky plnou moc). Doporučujeme mít vždy všechny podpisy ověřené a to i na zmocněních, nejen na samotných souhlasech.